ประวัติตำบล
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ข้อมูลสินค้า OTOP
  รวมภาพ อบต.
   
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  โครงสร้างส่วนราชการ
  รายรับ รายจ่าย
  กิจกรรมสภา
   
 
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  ส่วนตรวจสอบภายใน
   
 
 
   
 
  พรบ. / พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
  Download แบบฟอร์ม
   
 
  แบบทดสอบความพึงพอใจ
   
   
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
Protect The King
ตำบลของไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
สมาคมพนักงานส่วนตำบล
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
     
 


2 มีนาคม วันสถาปนา อบต.52กิจกรรมย้อนหลัง
โครงการ อปพร.
วันเด็ก
ประเพณีข้าวหลาม
วันผู้สูงอายุ 2557
วันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
งานประเพณีเผาข้าวหลามและมหกรรมของดีของอำเภอน้ำหนาว
รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
แจกจ่ายข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

หน้าที่ [1] 2 3 4 >>